Lanasta
Oude Kampenweg 29
7873 AG ODOORN

Tel +31 (0)591-618 747
email: info@lanasta.eu

Stembus

Wat vind u het meest interessant?

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LANASTA VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN http://www.lanasta.com.
hierna te noemen: gebruiker
 


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt automatisch in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Lanasta zijn vrijblijvend. Lanasta behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door de gebruiker. De gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de gebruiker dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.


 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn treedt verzuim op en is vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden een verzuimrente verschuldigd van 1% per maand of een deel van die maand over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning aan gebruiker zal een bedrag van zeventien euro vijftig (€17,50) aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien Lanasta haar vordering ter incasso uitbesteedt, worden aan gebruiker tevens de incassokosten in rekening gebracht, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van gebruiker om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien de gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, is Lanasta gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel eenzijdig te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de gebruiker gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lanasta.
 


Artikel 4. Levering


4.1 De door Lanasta opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de gedane bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand gelaten kan worden. In zulke gevallen is de gebruiker gerechtigd de bestelling(en) te annuleren dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden voor zover dat noodzakelijk blijkt te zijn.

4.2 De levering van de producten geschiedt vanaf de plaats en op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
 


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer de gebruiker aan al hetgeen, op grond van enige overeenkomst aan Lanasta verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van verzending.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


6.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Lanasta zich de rechten en bevoegdheden voor die Lanasta toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Het is de gebruiker niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Lanasta tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Lanasta, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

6.4 Alle door Lanasta eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de gebruiker te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming van Lanasta worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6.5 Lanasta behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, dan wel (de rechten van) derden kunnen worden beschadigd in welke vorm dan ook.
 


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid


7.1 De gebruiker heeft bij aflevering de plicht te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de gebruiker daarvan per ommegaande dan wel zo spoedig mogelijk maar en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, doch althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd Lanasta daarvan in kennis te stellen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lanasta de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien gebruiker een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Lanasta te retourneren. Retourzendingen worden in zulke gevallen slechts geaccepteerd onder de voorwaarde dat de verpakking van het product onbeschadigd is. Daarbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de gebruiker van het product.
 


Artikel 8. Bestellingen/communicatie


8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen gebruiker en Lanasta, dan wel tussen gebruiker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen gebruiker en Lanasta, is Lanasta niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lanasta.
 


Artikel 9. Overmacht


9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lanasta er in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de betreffende partij schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lanasta gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Lanasta kan worden toegerekend, wanneer en zolang dat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling dan wel in het dagelijkse verkeer algemeen geldende regelgeving en opvattingen voor haar rekening komen.
 


Artikel 10. Diversen


10.1 Indien gebruiker aan Lanasta schriftelijk opgave doet van een (afleverings)adres, is Lanasta gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de gebruiker aan Lanasta schriftelijk opgave doet van een ander adres waarop de bestellingen dienen te worden afgeleverd.

10.2 Wanneer door Lanasta gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden ten aanzien van de gebruiker zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Geen rechten kunnen worden ontleend op grond van het feit dat Lanasta deze Voorwaarden in het verleden soepel heeft toegepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lanasta in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lanasta vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Lanasta is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) en opdracht(en) gebruik te maken en/of beroep te doen op diensten van derden.
 


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde gezag in Nederland.

Uw winkelmandje

U heeft momenteel 0 produkt(en) in uw winkelmandje met een
totale waarde van :
€ 0.00

Lanasta Nieuws

Official distributors

(c) 2022 Lanasta Publishing - all rights reserved - Website by : MartinMedia.nl